NARI SANJIVINI (FORT PLUS SYRUP) 450ml

₹ 220 ₹ 240
Availability: In Stock

Increase blood count & immunity power, Improve face appearance & memory power

Kanyasara 10%W/V
Nimba 2%W/V
Dhava 2%W/V
Haritaki 2%W/V
Misreya (Sauf) 2%W/V
Sunthi 2%W/V
Vidanga 2%W/V
Aragvadha 2%W/V
Bilva (Belgiri) 2%W/V
Svetajiraka 2%W/V
Ajamoda 2%W/V
Mahabala 2%W/V
Satavari 2%W/V
Yasti 2%W/V
Jayanti 2%W/V
Kunkuma (Keshar) 2%W/V
Gambhari 2%W/V
Lodhra 1%W/V
Goksura 2%W/V
Pippali 2%W/V
Nagakesar 2%W/V
Asvagadha 2%W/V
Haridra 2%W/V
Vidari 2%W/V
Brahmi 2%W/V
Madhu (Honey) 10%W/V
Sarkara Q.S
Preservative Q.S

Available Options

+