AMERICAN TAIL-HD 10ml

₹ 140
Availability: In Stock
silajatu(sudha) 2%w/v
Nagakesar 2%w/v
Gajapippali 2%w/v
Sveta Candana 5%w/v
Satavari 2%w/v
Jatiphala 10%w/v
Lodhra 2%w/v
Sunthi 2%w/v
Vidanga 2%w/v
Hingu 2%w/v
Daru Haridra 2%w/v
Ajamoda 2%w/v
Mahabala 2%w/v
Yasti 2%w/v
Jayanti 5%w/v
Kunkama 2%w/v
Tila Taila Base o.s

OverView

Only for men

Available Options

+
This massage oil is useful for male
silajatu(sudha)2%w/v
Nagakesar2%w/v
Gajapippali2%w/v
Sveta Candana5%w/v
Satavari2%w/v
Jatiphala10%w/v
Lodhra2%w/v
Sunthi2%w/v
Vidanga2%w/v
Hingu2%w/v
Daru Haridra2%w/v
Ajamoda2%w/v
Mahabala2%w/v
Yasti2%w/v
Jayanti5%w/v
Kunkama2%w/v
Tila Taila Baseo.s
no review yet.